Podpisem tohoto souhlasu uděluji v souvislosti s podáním žádosti o uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru či žádosti o uzavření leasingové smlouvy (dále též jen „Smlouva“) společnosti RB leasing, s.r.o., IČ: 49284231, se sídlem Medkova 1723/6, Hradec Králové 2, PSČ 500 02 (dále též jen “společnost“) jakožto správci správci, za níže uvedených podmínek, souhlas se zpracováním svých osobních údajů a další souhlasy uvedené v tomto dokumentu.

V případě uzavření Smlouvy bych byl ve smluvním postavení Klienta či Spoluúčastníka

Článek 1

1.1. Tímto poskytuji společnosti RB leasing, s.r.o. své níže specifikované osobní údaje, jakož i citlivé osobní údaje v rozsahu údajů vypovídajících o mém zdravotním stavu a o předchozí trestné činnosti pro níže uvedené účely, a dávám společnosti RB leasing, s.r.o. své souhlasy (i) se zpracováním osobních svých údajů společnost RB leasing dle zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., v platném znění, (dále jen „ZOÚ“); (ii) s nakládáním a využíváním mého rodného čísla dle zákona č. 133/2000 Sb., v platném znění; (iii) s kopírováním dokladů podle zákona č. 328/1999 Sb., v platném znění a k uchovávání těchto kopií; (iv) se zasíláním obchodních sdělení dle zákona č. 480/2004 Sb., v platném znění; (v) k pořizování a uchovávání veškerých dokladů souvisejících se Smlouvou, včetně potvrzení a dokladů o výši mých příjmů.

1.2. Udělovaný souhlas se zpracováváním osobních údajů, tj. jakýchkoli údajů týkajících se mé osoby (dále jen „osobní údaje“) v souladu s příslušnými ustanoveními ZOÚ:

1.3. Tímto souhlasím, aby společnost RB leasing, s.r.o. za níže uvedenými účely zpracovávala tyto mé:

Osobní údaje:

 • identifikační osobní údaje (tj. příjmení, jméno, datum narození, adresu bydliště apod.),
 • rodné číslo (zejména pro účely jednoznačné identifikace a přesného zpracování v datových souborech),
 • údaje o tom, zda mezi mojí osobou a společností RB leasing došlo k uzavření, příp. neuzavření Smlouvy,
 • údaje vypovídající o mých finančních závazcích, které vznikly, vzniknou, nebo mohou vzniknout vůči společnosti RB leasing, s.r.o. v souvislosti se Smlouvou a o plnění těchto závazků z mé strany,
 • údaje vypovídající o zajištění mých závazků souvisejících se Smlouvou,
 • případné další údaje o mé osobě, které vypovídají o bonitě, důvěryhodnosti, platební morálce, příjmech a výdajích, informace o komunikačních adresách, elektronickém (telefonickém) spojení, e-mailové adrese, údaje o státní příslušnosti, rodinném stavu, vyživovací povinnosti vůči dětem, zadlužení a výši výdajů a plateb, údaje o zaměstnání či jiné pracovní činnosti, o formě bydlení, dosaženém vzdělání a jiné údaje, které jsem sdělil či sdělím společnosti RB leasing, s.r.o. kdykoliv v období trvání tohoto Souhlasu,

Citlivé údaje:

 • obsažené ve výpisu z Rejstříku trestů a údaj o zdravotním stavu a zdravotní způsobilosti.

1.4. Souhlasím s tím, aby za níže uvedenými účely společnost RB leasing, s.r.o. mé osobní údaje zpracovávala a to i společně s dalšími veřejně dostupnými osobními údaji o mé osobě získanými k odpovídajícím účelům (zejména osobní údaje o mé osobě obsažené v insolvenčním rejstříku, vedeném podle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon).

1.5. Veškeré své souhlasy dle předchozích bodů uděluji za následujícími účely:

Zpracování údajů za účelem zjištění bonity, důvěryhodnosti, úvěruschopnosti a zjištění/zajištění platební morálky mé osoby v souvislosti s eliminací rizik vyplývajících z předmětu podnikatelské činnosti společnosti RB leasing, s.r.o.

Nabízení produktů a služeb společností RB leasing, s.r.o.. Umožnění společnosti RB leasing, s.r.o. nabízet mi cílené produkty a služby, a to na jakékoliv mé komunikační adresy, a to prostřednictvím veškerých prostředků komunikace, včetně elektronických prostředků komunikace.

Vymáhání pohledávek společnosti RB leasing, s.r.o. ze Smlouvy, včetně vedení případných soudních řízení nebo rozhodčích řízení zahájených v souvislosti se Smlouvou.

Správa závazkového vztahu mezi mojí osobou a společností RB leasing, s.r.o. a veškeré další účely související s podnikatelskou činností společnosti RB leasing, s.r.o. (zejména evidenční, kontrolní a marketingové), zahrnující zejména hodnocení důvěryhodnosti a bonity mé osoby.

Informování o nabízených produktech a službách společnosti RB leasing, s.r.o, jakož i ke zjišťování spokojenosti mé osoby.

1.6. Veškeré své souhlasy uděluji na dobu deseti (10) let ode dne jejich udělení. V případě uzavření Smlouvy dále uděluji veškeré tyto souhlasy na dobu trvání Smlouvy a dále na dobu dalších deseti (10) let) následujících po jejím ukončení a splnění veškerých závazků z uzavřené Smlouvy. Beru na vědomí, že nejsem povinen poskytnout společnosti RB leasing, s.r.o. jakékoliv údaje o mé osobě, jsem oprávněn odmítnout poskytnutí těchto údajů a poskytnu-li jakékoliv údaje, činím tak zcela dobrovolně. Beru na vědomí, že osobní údaje o mé osobě budou zabezpečeně uchovávány osobami zvláště k tomu pověřenými manuálně nebo pomocí prostředků výpočetní techniky. Potvrzuji, že jsem byl poučen o mém právu k přístupu ke svým osobním údajům ve smyslu § 11 a 12 ZOÚ, právu na opravu osobních údajů podle ZOÚ, jakož i o dalších právech stanovených v § 21 ZOÚ. Beru na vědomí, že pokud zjistím nebo se domnívám, že společnost RB leasing, s.r.o. nebo jiný zpracovatel provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, mohu

a) požádat společnost RB leasing, s.r.o. nebo zpracovatele o vysvětlení, nebo

b) požadovat, aby společnost RB leasing, s.r.o. nebo zpracovatel odstranila takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Bude-li tato má žádost shledána oprávněnou, společnost RB leasing, s.r.o. nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Beru na vědomí, že společnost RB leasing, s.r.o. je povinna bez zbytečného odkladu informovat příjemce osobních údajů o mé žádosti o blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. To neplatí, pokud je informování příjemce nemožné nebo by vyžadovalo neúměrné úsilí.

Došlo-li při zpracování osobních údajů k porušení povinností uložených zákonem u společnosti RB leasing, s.r.o. nebo u zpracovatele, odpovídají za ně společně a nerozdílně. Pokud vznikla v důsledku zpracování osobních údajů subjektu údajů jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

 

O nás RB Leasing

O nás - RB leasing

Naše společnost byla založena 8.6.1993, kdy následně 13.11.1996 došlo k převodu obchodního podílu a společnost od té doby pracuje ve stejném personálním složení.

Společnost se od počátku zabývá zejména :

 • finančním leasingem - zejména kancelářské a výpočetní techniky, vybavení obchodů a kanceláří, chladící technikou, vybavením bytů, dodávky a realizace klimatizací, vzduchotechniky, zdravotnické a medicínské techniky, automobilů, atd.
 • ekonomickým poradenstvím - zpracování žádostí o úvěr, poskytováním porad ve věci podnikání
 • vedením účetnictví a daňové evidence - zpracování jednoduchého a podvojného účetnictví, včetně zpracování mezd, zastupování na úřadech
 • tvorbou software a zpracováním dat - zejména zpracování databázových systémů, skladových systém

Zákazník je pro nás prioritou.
Diskrétní a přímé jednání.
Žádné skryté poplatky a pokuty.


V souvislosti se zákonem č. 257/2016 Sb., zákon o spotřebitelském úvěru, požádala společnost dne 1.3.2017 Českou národní banku o udělení licence k poskytování spotřebitelských úvěrů pro fyzické osoby. Společnost je oprávněna tyto služby poskytovat.
Licence k poskytování byla udělena ČNB dne 24.5.2018.

 

KLIENTSKÁ SEKCE